EB 8 ข้อร้องเรียน

EB 8 ข้อร้องเรียน 1.ขออนุมัติลงเวปไซด์ขั้นตอนเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงาน 2.คำสั่งการร้องเรียนเจรจาไกล่เกลีย 3.Work Flow 2P Safety และเจรจาไกล่เกลี่ย 4.ระเบียบปฏิบัติการร้องเรียน good-governance-2546