EB 4-6 จัดซื้อจัดจ้าง

EB 4-6 จัดซื้อจัดจ้าง

EB 4

1.ขออนุมัติลงเวปไซด์จัดซื้อจัดจ้าง 2.ประกาศแนวทางปฏิบัติงาน ส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 อนุมัติแผนปี 60

EB 5

1.จัดซื้อปี 60 2.ชุดอุปกรณ์ช่วย ชีวิต ปี 2560 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

EB 6

1.ขออนุมัติลงเวปไซด์การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559  2. ขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559