EB 3 การปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

EB 3 การปฏิบัติด้วยความเสมอภาค 1.ขออนุมัติลงเวปไซด์การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม 2.ขั้นตอนการปฏิบัติการปฏิบัติงาน 3. รูปภาพกิจกรรม

งานผู้ป่วยนอก