EB 2 คู่มือการปฏิบัติงาน

EB 2 คู่มือการปฏิบัติงาน

1.ขออนุมัติลงเวปไซด์คู่มือการปฏิบัติงาน 2.-ขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก3. คู่มือประชาชน อาคารสปา 3.1คู่มือสำหรับประชาชน (แผนกฝังเข็ม) 3.2คู่มือสำหรับประชาชน 3.3งานกายภาพบำบัด 3.4คู่มือสำหรับประชาชน(โรคหัวใจ) 3.5คู่มือสำหรับประชาชนHT 3.6คู่มือสำหรับประชาชนโรคเบาหวาน 3.7งานที่ให้บริการ ประชาชน(คลินิกแผนไทย)