EB 11 การบริหารงานที่โปร่งใส่

EB 11 การบริหารงานที่โปร่งใส่ 1.ขออนุมัติลงเวปไซด์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 2.คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมคนรักดี3.นโยบายชมรม  4.ปฏิทินรักดี 60 4.1ชมรมคนรักดี ITA.1 4.2ชมรมคนรักดี ITA.2 4.3ชมรมคนรักดี ITA.3 5.โครงการเด่นชมรมคนรักดี