EB 1 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

EB 1 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม1.ขออนุมัติลงเวปไซด์การดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียฯ 1.แบบเสนอแผนงานโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 2.แบบเสนอแผนงานโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 3.แบบเสนอแผนงานโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 4.แบบเสนอแผนงานโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 5.แบบเสนอแผนงานโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 6.แบบเสนอแผนงานโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 3.รูปภาพกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านฯ ปี 2559