EB 11 การบริหารงานที่โปร่งใส่

EB 11 การบริหารงานที่โปร่งใส่ 1.ขออนุมัติลงเวปไซด์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 2.คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมคนรักดี3.นโยบายชมรม  4.ปฏิทินรักดี 60 4.1ชมรมคนรักดี ITA.1 4.2ชมรมคนรักดี ITA.2 4.3ชมรมคนรักดี ITA.3 5.โครงการเด่นชมรมคนรักดี

EB 10 การดำเนินงานปราบปรามการทุจริต

1.ขออนุมัติลงเวปไซด์และแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤ 2.ประกาศเจตนารมณ์สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื EB 10 การดำเนินงานปราบปรามการทุจริต

EB 9 ผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 9 ผลประโยชน์ทับซ้อน 1.ขออนุมัติลงเวปไซด์การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 3.สารบัญ 4.คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

EB 8 ข้อร้องเรียน

EB 8 ข้อร้องเรียน 1.ขออนุมัติลงเวปไซด์ขั้นตอนเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงาน 2.คำสั่งการร้องเรียนเจรจาไกล่เกลีย 3.Work Flow 2P Safety และเจรจาไกล่เกลี่ย 4.ระเบียบปฏิบัติการร้องเรียน good-governance-2546