Play Video

บริการของเรา

เว็บไซต์ภายนอก

ข้อมูลสุขภาพ

MOIT 22 ปี 2566 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

และรายงานการป้องกันและแก้

อ่านต่อ »

MOIT 21 ปี 2566 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

อ่านต่อ »