EB ปี 2563

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ EB.24 ปี 2563

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ EB.24 ปี 2563 Read More »

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมปี 2563 EB 23

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมปี 2563 EB 23 Read More »

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ EB.22 ปี 2563

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ EB.22 ปี 2563 Read More »

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ EB 21 ปี 2563

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ EB 21 ปี 2563 Read More »

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการวิเaคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน EB 20 ปี 2563

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการวิเaคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน EB 20 ปี 2563 Read More »

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหนที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสฯ EB 19 ปี 2563

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหนที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสฯ EB 19 ปี 2563 Read More »

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต EB.18 ปี 2563

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต EB.18 ปี 2563 Read More »

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต EB 17 ปี 2563

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต EB 17 ปี 2563 Read More »

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน EB.16 ปี 2563

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน EB.16 ปี 2563 Read More »