Administrator

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2567 (สขร.1)

รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2567

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2567 (สขร.1) Read More »

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567Integrity and Transparency Assessment : ITA โรงพยาบาลองครักษ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567Integrity and Transparency Assessment : ITA โรงพยาบาลองครักษ์ Read More »

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2567 (สขร.1)

รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2567

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2567 (สขร.1) Read More »

2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (สขร.1)

2.รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2

2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (สขร.1) Read More »