งานบริหาร

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ประจำงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลองครักษ์

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ประจำงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลองครักษ์ Read More »

คำสั่งและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลองครักษ์

คำสั่งและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลองครักษ์ Read More »

เกณฑ์แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้ัอจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564

เกณฑ์แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้ัอจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564 Read More »

EB 1 ปี 2564 เรื่อง หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 1 ปี 2564 เรื่อง หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Read More »

ประกาศเจตนารมณ์และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศเจตนารมณ์และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน Read More »