2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (สขร.1)

2.รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2567