MOIT 3 ปี 2566 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565