หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ EB.24 ปี 2563