หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเผยแพร่กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (รอบ 6เดือน) EB.12