นายแพทย์สายัณห์ เรืองกิตติกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์

ประวัตินายแพทย์สายัณห์  เรืองกิตติกุล     

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์  (นายแพทย์เชี่ยวชาญ , C9) 

สถานที่ทำงาน    โรงพยาบาลองครักษ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์ศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2536
 • อนุมัติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2545
 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2546
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2547 
 • อบรมหลักสูตร Mini MBA  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพรก จังหวัดอยุธยา ปี พ.ศ.2535-2537
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม  จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2537-2538
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน
 • ประธานคณะทำงานของจังหวัดนครนายก  (Data Center)”  

ผลงานเด่น

 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับ 8 จ.นครนายก รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ปี 2550 
 •  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น จ.นครนายก ปี  2554  และ ปี 2555
 • รางวัลระฆังทองและรางวัลพระกินรี ปี 2555โดยองคมนตรี จัดโดยสมัชชาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
 • รางวัลนักบริหารดีเด่นเขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2554
 • รางวัลนักบริหารดีเด่น,รางวัลบุคคลตัวอย่างปี 2554 โดยองคมนตรี จัดโดยหนังสือพิมพ์เส้นทางไทย
 • โรงพยาบาลองครักษ์ ได้รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดนครนายก ในปี พ.ศ. 2550   และได้รับการรับรองคุณภาพซ้ำ (Re-accredit)  ปี พ.ศ. 2554  จากสถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
 • รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ (3S) ,รางวัลชนะเลิศการประกวดชมรมคุณธรรม จริยธรรม เขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข  ปี พ.ศ. 2554