ขออนุมัติลงเว็บไซต์ แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ขออนุมัติลงเว็บไซต์ แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2560 แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2561 แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

EB- 6 ผลการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

  1. ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
  2. ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

EB 11 การบริหารงานที่โปร่งใส่

EB 11 การบริหารงานที่โปร่งใส่ 1.ขออนุมัติลงเวปไซด์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 2.คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมคนรักดี3.นโยบายชมรม  4.ปฏิทินรักดี 60 4.1ชมรมคนรักดี ITA.1 4.2ชมรมคนรักดี ITA.2 4.3ชมรมคนรักดี ITA.3 5.โครงการเด่นชมรมคนรักดี

EB 10 การดำเนินงานปราบปรามการทุจริต

1.ขออนุมัติลงเวปไซด์และแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤ 2.ประกาศเจตนารมณ์สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื EB 10 การดำเนินงานปราบปรามการทุจริต

EB 9 ผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 9 ผลประโยชน์ทับซ้อน 1.ขออนุมัติลงเวปไซด์การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 3.สารบัญ 4.คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก