หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลฯ EB 8 ปี 2563

1.ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ

2.ประกาศเผยแพร่แนวทางเยแพร่ข้อมูล

3..แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

4.

5.เวปไซด์ รพ

6.ขออนุญาตอผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานเวปไซด์

7.รายงานผลการดำเนินงานเวปไซด์

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใส EB 2 ปี 2563

1. ขออนุมัติเผยแพร่และลงเว็บไซต์

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

2.1 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

3. คำสั่งปิด ปลดประกาศ

3.1 รายงานผลการปฏิบัติตามแผน

3.2 ประกาศ คำสั่ง สป.5

3.3.แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจ้าง(กรณีเกิน๑๐๐,๐๐๐)

3.4มาตรการป้องกันของ รพ.

3.5คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ

4.คำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวก

4.1คำสั่งผวจ_มอบให้_ผอ_1502_ลว_4_ตค_62_(ชุดเฉพาะ_ง)

4.2คำสั่งผวจ_มอบให้_นพ_สสจ_1502_ลว_4_ตค_62_(เฉพาะ_จ)

4.3คำสั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบอำนาจให้ผอ_(เงินบริจาค)

5.print screen EB 2

 

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ EB 4 ปี 2563

1.ขออนุมัติลงเว็บไซต์เผยแพร่

2.1. แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2562

3.2. แบบ สขร. 1 พฤศจิกายน 2562

4.print screen EB 4

5.แบบ สขร.1 เดือน ธค 62

6.แบบ สขร.1 เดือน มค 63 

7.แบบ สขร.1 เดือน กพ 63

8.รายงานผลการปฏิบัติตามแผน

9.รายงานผลการปฏิบัติตามแผนเดือนกุมภาพันธ์

10.Print screen EB 4

11.แบบ สขร.1 เดือน มีค – เมย 63

12.แบบ สขร. 1 เดือน พค 63.

13.รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนมีนาคม 2563

14.รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนเมษายน 2563

15.รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนพฤษภาคม 2563

16.Print screen EB 4 ไตรมาส 3

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี EB 3 ปี 2563

1.ขออนุมัติลงเว็บไซต์เผยแพร่

2.โครงการ 5000 บาทขึ้นไป ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  

3.Print Screen จาก Web site

4.โครงการสูงสุด ซื้อเวชภัณฑ์

5.Print Screen จาก Web site

6.print screen EB 3

หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา ปี 2562) EB 1 ปี2563

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

1.ขออนุญาตเผยแพร่

2. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

3. ภาคผนวก สขร. ปี 2562   

1.เดือน ต.ค 61

2. เดือน พ.ย. 61

3. เดือน ธ.ค. 61

4. เดือน ม.ค. 62

5. เดือน ก.พ. 62

6. เดือน มี.ค. 62

7. เดือน เม.ย. 62

8. เดือน พ.ค. 62

9. เดือน มิ.ย. 62

10. เดือน ก.ค. 62

11. เดือน ส.ค. 62

12. เดือน ก.ย. 62

4.print screen EB 1