หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน EB 22

1.ขอเผยแพร่การประชุมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

2.สรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

3. รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

4. ภาพกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน EB 21

  1. ขอเผยแพร่หน่วยงานที่การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้
  2. คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ โรงพยาบาลองครักษ
  3. แจ้งเวียน คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  4. ประกาศแนวทางว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซ

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน EB 20

1.ขอเผยแพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

2.ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3.มาตรการสำคัญ 4 มาตรการ

4. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปรงใส

5.รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเ

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส EB 19

1.เผยแพร่สรุปรายงาน และแบบฟอร์มขึ้นเวปไซด์

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

3.มาตรการสำคัญ 4 มาตรการ

4.ผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการบริหารงานโปร่งใส

5.ขอเผยแพร่หน่วยงานมีการร่วมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานท

6.โรงพยาบาลฯ กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงาน จนท

7. สรุปรายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน

8. รูปภาพกลุ่มไลน์

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการป้องกันการรับสินบน EB 17

1.ขอเผยแพร่หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้อง

2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการรับสินบน

3.หนังสือแจ้งเวียนมาตรการการป้องกันการรับสินบน 13 ก.พ. 62

4. การให้และรับของขวัญแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บังคับบัญชา

5. มาตรการป้องกันการทุจริยในการกระบวนการจ่ายยา

6. การให้และรับของขวัญแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บังคับบัญชาในเท

7.ขอเผยแพร่รายงานผลการรับสินบน  ไตรมาส 4

8.รายงานการรับสินบน ไตรมาส 4