ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 เทคนิคการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ยา ยาสมุนไพร วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง วัสดุการแพทย์ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุทันตกรรม วัสดุสำนักงาน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562