หลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลัก EB.7

1.ขออนุญาตเผยแพร่โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ

2.หนังสือเชิญประชุม กองทุน

3.ระเบียบวาระการประชุม

4.โครงการดูแลใสใจสุขภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ

5.

6.ภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านและการดูแลต่อเนื่อง

หลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลัก EB.6

1.ขออนุญาตเผยแพร่โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ

2.หนังสือเชิญประชุม กองทุน

3.ระเบียบวาระการประชุม

4.โครงการดูแลใสใจสุขภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ

5.

6.ภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านและการดูแลต่อเนื่อง

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก EB 5

1.ขออนุญาตเผยแพร่โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ

2.หนังสือเชิญประชุม กองทุน

3.ระเบียบวาระการประชุม

4.โครงการดูแลใสใจสุขภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ

5.

6.ภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านและการดูแลต่อเนื่อง

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเผยแพร่กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (รอบ 6เดือน) EB.12

1.ขออนุญาตเผยแพร่กำกับติดตามผลการปฏิบัติการ รอบ 6 เดือย

2.ผลงานการกำกับติดตาม รอบ 6 เดือน