หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริต EB 18

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลองครักษ์ ไม่ทนต่อกา 3.1ชมรมคนรักดี

ITA.13.2ชมรมคนรักดี ITA.23.3ชมรมคนรักดี ITA.3

1.ขอ

เผยแพร่การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการท

2.หัวข้อ การให้และรับของขวัญแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บังคับบ

3.การให้และรับของขวัญแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บังคับบัญชาในเท

4. แนวปฏิบัติจรรยาบรรณ

5.ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60

6. แนวทางการจัดให้มีการเรี่ยไร

7.ผู้บริหารแบบอย่าง

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบการสอบปฏิบัติงาน EB 25

  1. ขออนุมัติเผยแพร่หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตร
  2. คู่มือประชาชน (คลินิกแผนไทย) คู่มือประชาชน คลินิกทั่วไป คู่มือประชาชน งานกายภาพบำบัด คู่มือประชาชน ทันตกรรม คู่มือประชาชน อาคารสปา คู่มือประชาชน(แผนกฝังเข็ม) คู่มือสำหรับประชาชน(โรคหัวใจ) คู่มือสำหรับประชาชนHT คู่มือสำหรับประชาชนโรคเบาหวาน
  3. หลักฐานประชุมชี้แจง
  4. หนังสือเวียน