หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ EB 13 ปี 2563

1.ขออนุญาตเผยแพร่ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2.แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

3.เรียน หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย

4.

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลฯ EB 8 ปี 2563

1.ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ

2.ประกาศเผยแพร่แนวทางเยแพร่ข้อมูล

3..แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

4.

5.เวปไซด์ รพ

ประกาศโรงพยาบาลองครักษ์ องค์กรคุณธรรมบริหารงานด้วยความโปร่งใส

  1. ขอเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลฯ องค์กรคุณธรรม
  2. ประกาศโรงพยาบาลฯ องค์กรคุณธรรม

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต EB 17 ปี 2563

1.ขออนุญาตเผยแพร่ งดและให้ของยวํํญPDF

2.คำสั่ง รพ.งดและให้ของขวัญ

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร EB 15 ปี 2563

1.ขออนุญาตเผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์

2.ประกาศโรงพยาบาลองครักษ์ เจตนารมณ์ ไม่ทนต่อการทุจริต

 

3.

4.