แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2562

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเว็ปไซต์ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 256 งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562 งบทดลองเดือนกันยายน 2562 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 256 งบทดลองเดือนตุลาคม 2562 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 (สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 เทคนิคการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ยา ยาสมุนไพร วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง วัสดุการแพทย์ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุทันตกรรม วัสดุสำนักงาน