แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2562

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2562 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2562 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2562 งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (สขร. 1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562