แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ไตรมาสที่ 2

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562