หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใส EB 2 ปี 2563

1. ขออนุมัติเผยแพร่และลงเว็บไซต์

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

2.1 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

3. คำสั่งปิด ปลดประกาศ

3.1 รายงานผลการปฏิบัติตามแผน

3.2 ประกาศ คำสั่ง สป.5

3.3.แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจ้าง(กรณีเกิน๑๐๐,๐๐๐)

3.4มาตรการป้องกันของ รพ.

3.5คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ

4.คำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวก

4.1คำสั่งผวจ_มอบให้_ผอ_1502_ลว_4_ตค_62_(ชุดเฉพาะ_ง)

4.2คำสั่งผวจ_มอบให้_นพ_สสจ_1502_ลว_4_ตค_62_(เฉพาะ_จ)

4.3คำสั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบอำนาจให้ผอ_(เงินบริจาค)

5.print screen EB 2

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น