หลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ EB 6

ขออนุมัติเผยแพร่โครงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 1 บันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระด 2.แบบเสนอโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลองครั 3.รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่ว 3.1 หนังสือเชิญประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ 3.2.ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น