ประกาศโรงพยาบาลองครักษ์ องค์กรคุณธรรมบริหารงานด้วยความโปร่งใส

  1. ขอเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลฯ องค์กรคุณธรรม
  2. ประกาศโรงพยาบาลฯ องค์กรคุณธรรม

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต EB 17 ปี 2563

1.ขออนุญาตเผยแพร่ งดและให้ของยวํํญPDF

2.คำสั่ง รพ.งดและให้ของขวัญ

3.ขออนุญาตเผยแพร่ กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน

4.มาตรการป้องกันการทุจริยในการกระบวนการจ่ายยา

5.แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตรและรับสินบน

6.มาตรการสำคัญ 4 มาตรการ

7.

8.ประกาศมาตรการการป้องกันรับสินบน

9.แจ้งเวียนหนังสือ ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

10.Print screen EB 17

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร EB 15 ปี 2563

1.ขออนุญาตเผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์

2.ประกาศโรงพยาบาลองครักษ์ เจตนารมณ์ ไม่ทนต่อการทุจริต

 

3.

4.

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2562

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเว็ปไซต์ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 256 งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562 งบทดลองเดือนกันยายน 2562 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 256 งบทดลองเดือนตุลาคม 2562 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใส EB 2 ปี 2563

1. ขออนุมัติเผยแพร่และลงเว็บไซต์

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

2.1 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

3. คำสั่งปิด ปลดประกาศ

3.1 รายงานผลการปฏิบัติตามแผน

3.2 ประกาศ คำสั่ง สป.5

3.3.แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจ้าง(กรณีเกิน๑๐๐,๐๐๐)

3.4มาตรการป้องกันของ รพ.

3.5คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ

4.คำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวก

4.1คำสั่งผวจ_มอบให้_ผอ_1502_ลว_4_ตค_62_(ชุดเฉพาะ_ง)

4.2คำสั่งผวจ_มอบให้_นพ_สสจ_1502_ลว_4_ตค_62_(เฉพาะ_จ)

4.3คำสั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบอำนาจให้ผอ_(เงินบริจาค)

5.print screen EB 2