ประกาศโรงพยาบาลองครักษ์ องค์กรคุณธรรมบริหารงานด้วยความโปร่งใส

  1. ขอเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลฯ องค์กรคุณธรรม
  2. ประกาศโรงพยาบาลฯ องค์กรคุณธรรม

ประกาศโรงพยาบาลองครักษ์ งดการให้และงดรับของขวัญ

  1. ขออนุญาตเผยแพร่ งดการให้และรับของขวัญ
  2. ประกาศโรงพยาบาลฯ งดการให้และรับของขวัญ

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ปี 2563

1.ขออนุญาตเผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์

2.ประกาศโรงพยาบาลองครักษ์ เจตนารมณ์ ไม่ทนต่อการทุจริต

 

3.

4.

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2562

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเว็ปไซต์ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 256 งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562 งบทดลองเดือนกันยายน 2562 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 256 งบทดลองเดือนตุลาคม 2562 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562

หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใส EB 2 ปี 2563

1. ขออนุมัติเผยแพร่และลงเว็บไซต์

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

2.1 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

3. คำสั่งปิด ปลดประกาศ

3.1 รายงานผลการปฏิบัติตามแผน

3.2 ประกาศ คำสั่ง สป.5

3.3.แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจ้าง(กรณีเกิน๑๐๐,๐๐๐)

3.4มาตรการป้องกันของ รพ.

3.5คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ

4.คำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวก

4.1คำสั่งผวจ_มอบให้_ผอ_1502_ลว_4_ตค_62_(ชุดเฉพาะ_ง)

4.2คำสั่งผวจ_มอบให้_นพ_สสจ_1502_ลว_4_ตค_62_(เฉพาะ_จ)

4.3คำสั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบอำนาจให้ผอ_(เงินบริจาค)

5.print screen EB 2