การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EB 11 (1) (2)

1.ขออนุมัติลงเวปไซด์ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส

2.คำสั่งโรงพยาบาลองครักษ์

3.ประกาศโรงพยาบาลองครักษ์ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้อำนวยกา

4.กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 1

5.ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ

6.รายงานประชุมชี้่แจง พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560

ผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการบริหารงานโปร่งใส

เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน