การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EB 10 (1) (2)

ขออนุมัติลงเวปไซด์แผนปฏิบัติการป้องกับปราบปรามการทุจริตและประพฤ

ประกาศโรงพยาบาลองครักษ์ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ

รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560