การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EB 9 (1) (2) (3) (4)

ขออนุมัติลงเวปไซด์การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

แจ้งเวียน คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ โรงพยาบาลองครักษ

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเ

สรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเ