ขออนุมัติลงเว็บไซต์ แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ขออนุมัติลงเว็บไซต์ แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2560 แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2561 แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2561