การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EB 8 (1) (2) (3) (4)

1.ขออนุมัติลงเวปไซด์ขั้นตอนเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงาน

2.โครงสร้างการแบ่งส่วนราชกา

3.โครงสร้างรพ

4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ2P Safety

5.คำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการรับข้อร้องเรียนเกี่ยว

6.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและการไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561

7.ระเบียบปฎิบัติ เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน 2P Safety และเจรจาไกล่

8.รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ป

9.ประกาศโรงพยาบาลองครักษ์

10.คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

11.เวปไซด์ หัวข้อร้องเรียน