การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EB 7 (1) (2) (3) (4)

1.ขออนุมัติลงเวปไซด์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

2.โครงสร้างรพ

3.การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

4.การปรับปรุงเวปไซด์

5.ระบบไลน์กลุ่มบริหาร และไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่ รพ

8.พระราชยัญญัคิข้อมูลข่าวสาร 2540

9.good-governance-2546