การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EฺB 2 (1) (2)

1.ขออนุมัติลงเวปไซด์การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม

2.คำสั่งโรงพยาบาลองครักษ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการ

3.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

4.ประชุมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติ