การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EB 1 (1) (2) (3)

1.ขออนุมัติลงเวปไซด์การดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ส่วนได้เสียเข้ามาม

2.แบบเสนอโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลองครั