การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ EB-4 (3)

การตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

1.ขออนุญาตเผยแพร่ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร

2.ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

3.แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ โครงการที่ 1

4.แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ โครงการที่ 2