EB- 6 ผลการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

  1. ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
  2. ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560