การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EB – 4

1.ขออนุญาตเผยแพร่ EB4

2.ขออนุมัติเผยแพร่แผน

3.ขออนุมัติเผยแพร่แผน 13 รายการ

4.แจ้งจัดสรรงบประมาณ

5.จัดจัดสรรงบประมาณ (ยูนิตทำฟัน)

6.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ส่ง สตง

7.การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560

8.แบบ สขร1 เดือนตุลาคม

9.การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

10.(4) แบบ สขร1 เดือนพฤศจิกายน