การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2561 EB -5

  1. ขออนุญาตเผยแพร่ EB 5
  2. โครงการที่ 1 ครุภัณฑ์ 12 รายการ(
  3. โครงการที่ 2 ครุภัณฑ์ 2 รายการ
  4.  โครงการที่ 3 ยูนิตทำฟัน
  5.  โครงการที่ 4 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
  6. (5) โครงการที่ 5ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก