ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในโรงพยาบาล จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 7 รายการ