รายงานผลการกำหนดราคากลางงานต่อเติมอาคารที่พักอาศัยบุคลากรโรงพยาบาลองครักษ์

รายงานราคากลาง ตารางแสดงราคากลาง ประมาณราคาต่อเติมอาคาร