EB 10 การดำเนินงานปราบปรามการทุจริต

1.ขออนุมัติลงเวปไซด์และแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤ 2.ประกาศเจตนารมณ์สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื EB 10 การดำเนินงานปราบปรามการทุจริต