ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
……………………………………….
ตามประกาศจังหวัดนครนายก ลงวันที่ 7 มีนาคม ๒๕60 เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็น ผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย นั้น
ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
 เป็นราคาที่รวม VAT • เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ

รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน

บริษัท โซล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1,213,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายสายัณห์ เรืองกิตติกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก