ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
……………………………………….

ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา ลงวันที่ 7 มีนาคม ๒๕60 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 7 มีนาคม ๒๕60 ถึงวันที่ 17 มีนาคม ๒๕60 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมี่ผู้ยื่นเอกสารจำนวน 2 ราย นั้น

คณะกรรมการ ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
๑. บริษัท คราส ออโตโมทีฟ จำกัด
๒. บริษัท โซล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายสายัณห์ เรืองกิตติกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก