ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา

ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา

—————

 

จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ     ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่………7….มีนาคม……2560……………ถึงวันที่……..17….มีนาคม…..2560…….ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลองครักษ์ ในวันและเวลาราชการ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิเสนอราคาในการสอบราคาครั้งนี้ ในวันที่……20….มีนาคม…..2560………….ณ ตู้ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลองครักษ์ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่……22……มีนาคม……2560…….ตั้งแต่เวลา….10.00…….น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลองครักษ์ ระหว่างวันที่……7…มีนาคม…2560…….ถึงวันที่…….17..มีนาคม..2560……………ตั้งแต่เวลา…….08.30……น. ถึงเวลา……..16.30…………น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th เว็บไซต์จังหวัดนครนายก www.nakhonnayok.go.th และเว็บไซต์โรงพยาบาลองครักษ์ www.ongkharakhospital.go.th หรือจะสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๓๙-๑๕๑๐-๑ ต่อ ๑๒6 , 128 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่      7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60

 

 

(นายสายัณห์ เรืองกิตติกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก