คณะแพทย์และบุคลากร

นพ.สายัณห์ เรืองกิตติกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล