หน่วยงานภายในโรงพยาบาล

 

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
3.กลุ่มงานทันตกรรม
4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
5.กลุ่มงานการแพทย์
6.กลุ่มงานรังสีวิทยา
7.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
8.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
9.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
10.กลุ่มงานการพยาบาล
10.1 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
10.2 งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและนิติเวช
10.3 งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
10.4 งานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด
10.5 งานการพยาบาลหน่วยควบคุมติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
11.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก