ข่าวสารต่างๆ

หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) EB 1 ปี2563

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

1.ขออนุญาตเผยแพร่

2. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

3. ภาคผนวก สขร. ปี 2562   

1.เดือน ต.ค 61

2. เดือน พ.ย. 61

3. เดือน ธ.ค. 61

4. เดือน ม.ค. 62

5. เดือน ก.พ. 62

6. เดือน มี.ค. 62

7. เดือน เม.ย. 62

8. เดือน พ.ค. 62

9. เดือน มิ.ย. 62

10. เดือน ก.ค. 62

11. เดือน ส.ค. 62

12. เดือน ก.ย. 62