ข่าวสารต่างๆ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562

ประกาศโรงพยาบาลองครักษ์ องค์กรคุณธรรมบริหารงานด้วยความโปร่งใส

  1. ขอเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลฯ องค์กรคุณธรรม
  2. ประกาศโรงพยาบาลฯ องค์กรคุณธรรม

ประกาศโรงพยาบาลองครักษ์ งดการให้และงดรับของขวัญ

  1. ขออนุญาตเผยแพร่ งดการให้และรับของขวัญ
  2. ประกาศโรงพยาบาลฯ งดการให้และรับของขวัญ

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ปี 2563

1.ขออนุญาตเผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์

2.ประกาศโรงพยาบาลองครักษ์ เจตนารมณ์ ไม่ทนต่อการทุจริต

 

3.

4.

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2562

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเว็ปไซต์ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 256 งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562 งบทดลองเดือนกันยายน 2562 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 256 งบทดลองเดือนตุลาคม 2562 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562