ข่าวสารต่างๆ

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 (สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 (สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม – เมษายน 2563

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะรื้อถอน

ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

หลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลัก EB.7

1.ขออนุญาตเผยแพร่โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ

2.หนังสือเชิญประชุม กองทุน

3.ระเบียบวาระการประชุม

4.โครงการดูแลใสใจสุขภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ

5.

6.ภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านและการดูแลต่อเนื่อง